هواپیماهای جنگ دوم جهانی

جنگ دوم جهانی شاهد اوج پیشرفت صنعت هواپیمایی نظامی در زمان خود بود. این پیشرفت‌ها نه تنها خود طرح‌ها، بلکه سیستم‌های هدایت، جنگ‌افزار ، سرعت و نیز آیرودینامیک آن‌ها را در بر می‌گرفت. بنابراین چابکی و مانورپذیری بسیار زیادی داشتند. همین خصوصیت‌ها در مدل‌های این بخش نیز وجود دارند، بنابراین ساخت و پروازدادن آن‌ها نیازمند مهارت‌های خاصی است. اما طرح‌های این بخش در واقع از شرکت‌های معروف برگزیده شده‌اند که به سادگی ساخته می‌شوند و در نهایت مدل بسیار زیبایی به‌دست می‌آید. در اینجا ممکن است از یک مدل، مثلاً اسپیت فایر، دو یا سه نقشه ارائه شده باشد. علت آن است که از میان شرکت‌ها یا طراحان مختلف بتوانید طرح دلخواهتان را انتخاب نمایید. در آینده نقشه‌های دیگری به این مجموعه اضافه خواهند شد.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


وارهاوک.پی-۴۰

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 850
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲۰ تا ۱۰ شمعی ابعاد:
mm 863.2×609.2
mm 609.2×279
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W2-1

کینگ کبرا.پی-۳۹

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1725
یک نقشه شامل جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۶ شمعی ابعاد: mm 1161.4×914
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-2

تکسان.تی-۶

نوع هواپیما: بمب‌افکن سبک جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1350
چهار نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۰ تا ۲۹ ابعاد:
mm 1113×834
mm 1111.5×838.2
mm 850×750
mm 850×750
قیمت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W2-3

سوپرمرین اسپیت‌فایر اف۲۲/اف۲۴

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۶ کانال طول بال: mm 1400
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۰ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1415×819.6
mm 1419.9×820.6
قیمت: ۵۶۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W2-4

تندر بولت.پی ۴۷ دی

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1575
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۶ ابعاد: mm 1305×895
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-5

ماستنگ . پی۵۱-دی

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۶ کانال طول بال: mm 1500
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۷۰ تا ۶۰ ابعاد:
mm 1549.4×660.4
mm 1547.2×427.5
قیمت: ۵۸۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W2-6

هاوکر هاریکن ام.کی ۱

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1500
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۶ یا ۲۵ یا ۱۵ ابعاد:
mm 1278.3×739.3
mm 1310×738
mm 1287×739.1
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: W2-7

بیرکت-اف۸اف

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1580
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۱۰ ccM ابعاد:
mm 1548.1×851.3
mm 1179.2×860
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال             کد نقشه: W2-8

کاواساکی هاین کی .آی-۶۱

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1380
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۲۵ تا ۲۰ , ۴۰-۳۰-۴c ابعاد:
mm 1039.2×757.7
mm 1191.9×532.6
mm 1007.9×727.1
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-9

یاک ۹

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1525
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ شمعی ابعاد: mm 558.8×406.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-10

سوپرمرین اسپیت‌فایر ام.کی-۱

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۳ کانال طول بال: mm 900
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۱۰ - ۰۴۹ ابعاد:
mm 924.5×618.8
mm 639.2×1122.5
قیمت: ۵۶۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-11

داگلاس اسکای رایدر ای دی-۷

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1562.5
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۶۱ مرکو یا نمونه مشابه ابعاد:
mm 1304.5×732.5
mm 1265.7×729.2
mm 1280×742
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-12

ناکاجیما کی آی-۴۳-۲ هایابوسا

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1475
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۶۰ تا ۵۰ ابعاد:
mm 1416.2×875.5
mm 966.5×877.3
mm 1812.7×901.2
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-13

رایدن جی۲ام۳

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1270
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۲۵SR - ۴۰FS ابعاد:
mm 1254×825
mm 1061.7×814.9
mm 430.8×286.5
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-14

مایلز ام - ۲۰/۲

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1450
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۱ ابعاد: mm 1309×918.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-15

مسراشمیت ام.ئی۱۰۹ئی

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۳ کانال طول بال: mm 1180
چهار نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۳۶-۲۵-۱۹ ابعاد:
mm 1175×906
mm 900.4×624.6
mm 1287×739
mm 402.6×311.7
قیمت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-16

کاواساکی هاین-۲۰

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۹ ابعاد: mm 1466.1×799.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-17

یونکرس جی یو۸۷ بی - ۲ اشتوکا

نوع هواپیما: بمب‌افکن شیرجه‌رو و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1663
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1520.7×1080.9
mm 1520.7×1083.1
mm 1520.7×1083.4
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-18

کورس‌ایر اف۴یو-۱دی

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1525
سه نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۶۱ ابعاد:
mm 1404.5×886.5
mm 1432×888.5
mm 1809.2×742.8
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-19

فوکه ولف اف‌دبلیو-۱۹۰آ

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1525
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۶۱ ابعاد:
mm 1473.4×965.2
mm 1286.3×975.3
قیمت: ۶۱۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-20

هاوکر هاریکن ام.کی۱

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1500
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۶۱ ابعاد:
mm 1278.3×739.3
mm 1310×738
mm 1287×739
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-21

میتسوبیشی آ.۶.ام.۳ زیرو سن

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1300
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۳۵ یا ۲۵ یا ۱۹ ابعاد:
mm 1183.6×864.6
mm 924.6×621.2
mm 919.5×617.9
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-22

کورس ایر.اف۴یو-۱

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۶ کانال طول بال: mm 1575
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1137×707
mm 1225.9×781.4
mm 975×781.4
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال     کد نقشه: W2-23    

یونکرس.ج یو ۸۷ بی-۲ اشتوکا

نوع هواپیما: بمب‌افکن سبک شیرجه‌رو و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1663
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1458.7×850.3
mm 951.5×852.7
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: W2-24

فیری فایرفلای ۵

نوع هواپیما: بمب‌افکن سبک جنگ دوم و ۴ تا ۵ کانال      طول بال: mm 1580
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ تا ۶۰ ابعاد:
mm 1659×733.5
mm 2166.8×740.1
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال           کد نقشه: W2-25

بولتون پل دفیانت

نوع هواپیما: بمب‌افکن سبک جنگ دوم و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۱ ابعاد: mm 1309.6×837.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-26

فوک ولف ۱۹۰ - ای

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۶ کانال      طول بال: mm 1200
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1201×879
mm 914.4×640
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W2-27     

فیات سی.آر ۳۲

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ دوم و ۴ کانال      طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۵۰ تا ۳۵ ابعاد:
mm 1616.9×550.3
mm 1615.2×550.3
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W2-28     

تکسان تی - ۶ اف

نوع هواپیما: بمب‌افکن سبک اکتشافی جنگ دوم و ۴ کانال      طول بال: mm 1550
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1603.4×1039.4
mm 1635×1069.5
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W2-29     

ماستنگ پی - ۵۱ دی

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1225
دو نقشه و سه صفحه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۵۰ تا ۲۹ ابعاد:
mm 1094×816
mm 1092.3×816
mm 431×279
mm 285.7×222
mm 274×214.4
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال              کد نقشه: W2-30    

مسر اشمیت.بی اف ۱۰۹ ئی

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۲ تا ۳ کانال      طول بال: mm 900
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۰ تا ۰۵۱ ابعاد:
mm 911.8×609.9
mm 888.8×581
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W2-31     

کاواساکی هاین

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۵ کانال      طول بال: mm 1375
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ تا ۲۰ ابعاد:
mm 1077.5×785.5
mm 1235.6×553
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W2-32     

فوک ولف ۱۹۰ ای-۸

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال      طول بال: mm 1550
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۱ ابعاد:
mm 1473.4×965.2
mm 1286.3×975.3
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W2-33     

ساگیتا

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال      طول بال: mm 1620
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزا
نوع موتور: ۸.۵ سی‌سی ابعاد:
mm 949×677
mm 949×677
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: W2-34     

فیات سی.آر ۳۲

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ دوم و ۴ کانال       طول بال: mm 1000
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳.۵ سی‌سی تا ۲.۵ ابعاد:
mm 900×625
mm 900×625
mm 900×625
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W2-35    

یاک - ۱۸ پی.ام

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1600
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ ابعاد: mm 1600.4×1018.5
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-36

سوپرمرین اسپیت‌فایر - ام کی ۸

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۶ کانال      طول بال: mm 1600
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۶۵ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1449.8×953.5
mm 1458×965.2
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال             کد نقشه: W2-37     

یاک ۳

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ کانال      طول بال: mm 1000
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳.۵ سی‌سی تا ۲.۵ ابعاد: mm 1137×941
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-38
جدید

هاینکل ۱۰۰

نوع هواپیما: شکاری جنگنده جنگ دوم و ۴ یا ۵ کانال      طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد: mm 1262.3×866.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-39
جدید

آویا.۵۳۴-ب

نوع هواپیما: جنگنده شکاری دوباله جنگ دوم و ۴ کانال       طول بال: mm 1300
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۶۰ ابعاد:
mm 621.5×862
mm 621.5×862
mm 900×630
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W2-40    
جدید

دی ۵۱ - پی.ماستنگ

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۴تا۶ کانال       طول بال: mm 1200
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات و راهنمای ساخت
نوع موتور:۲۵-۳۵ ابعاد:
mm 1173.3×872
mm 921×605
mm 296.3×440.6
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W2-41    
جدید

ولتی ۶۶ -پ. ونگارد

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۴ تا ۶ کانال      طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد: mm 1327.7×938
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-42
جدید

سوپرمرین اسپیت فایر

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۴ کانال      طول بال: mm 1600
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۶-۶۰ ابعاد:
mm 1034.7×901.7
mm 1497×883
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال             کد نقشه: W2-43     
جدید

مسراشمیت ۱۰۹ اف.بی

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۴ کانال      طول بال: mm 900
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۵۱-۱۰ ابعاد:
mm 888.8×580
mm 911.8×610
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال             کد نقشه: W2-44     
جدید

میتسوبیشی ۴-ام۵آ.کلود

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۴ کانال      طول بال: mm 1450
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۵-۴۵ ابعاد: mm 1285.6×915.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W2-45
جدید

کورس ایر

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۴ کانال       طول بال: mm 900
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات و تمام مراحل ساخت
نوع موتور:۲۰-۲۵ ابعاد:
mm 1041.4×657.2
mm 993.8×654
mm 1574.4×660.4
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W2-46