هواپیماهای کنترل‌لاین

همان‌طور که می‌دانید پرواز این هواپیما به کمک سیمی که در دست مدلر است، صورت می‌گیرد. این نوع هواپیما علاقه‌مندان خاص خود را دارد و هنوز هم مسابقات منطقه‌ای و جهانی آن برگزار می‌شوند. هواپیماهای کنترل‌لاین انواع متعددی دارند، اما در اینجا طرح‌هایی ارائه شده‌اند که چندان پیشرفته نیستند، اما زیبا و مانورپذیرند و در این طرح‌ها از موتورهای سوختی استفاده شده، اما به جای آن می‌توانید از موتورهای الکتریکی استفاده کنید.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


۳۳۴ جی

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1050
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ ابعاد: mm 1108×869.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-1

تکسان تی-۶

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله طول بال: mm 1050
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها، و یک راهنمای نقاشی هواپیما
نوع موتور: ۳۵ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1078.9×760.6
mm 1078.9×700.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال                کد نقشه: CL-2

میگ ۳

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 975
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲.۴۹سی‌سی یا ۲۵ ابعاد: mm 1084×730
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-3

نابلر

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1275
سه نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 2924.5×706
قیمت: ۶۱۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-4

کورس ایر اف ۴یو-۱

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 1025
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: فاکس ۵۹ ابعاد: mm 1089.4×708.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-5

اسکای اسکریپر

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1500
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ ابعاد:
mm 1129×881.9
mm 890×566
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: CL-6

تایگر شارک

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 900
یک نقشه شامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۰ تا ۱۵ ابعاد: mm 1190.7×845
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-7

تندربیرد

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 1568×1040.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-8

اسنوبیرد

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1425
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۳۵ ابعاد: mm 1524×930.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-9

لیدی لاک

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1400
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۳۵ ابعاد: mm 1080×801
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-10

چلنجینگ کمدین

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۳۰ ابعاد: mm 1272×794.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-11

بیرکت

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 1100
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ تا ۶۰ ابعاد:
mm 889.3×651
mm 649.7×473.6
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: CL-12

ایرکبرا

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 1050
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 1674.6×878.9
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-13

فراگ اتکر

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1250
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۹ تا ۲۹ ابعاد:
mm 925×742
mm 924×725
قیمت: ۵۱۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: CL-14

کیزمت

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1475
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد:
mm 869.5×594.7
mm 864.8×584.1
قیمت: ۵۳۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: CL-15

فوکه ولف اف.دبلیو۹-۱۹۰دی

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 1400
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۶ ابعاد: mm 1297.3×892.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-16

اف۴-اف هلکت

نوع هواپیما:کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 950
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: فاکس ۵۹ ابعاد: mm 1088.5×713.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-17

پی۵۱ - بی ماستنگ

نوع هواپیما:کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 925
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 1097×716.2
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-18

هاوکر هاریکن

نوع هواپیما:کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 1350
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۰۳۵A ابعاد:
mm 1059.2×694.7
mm 1052×698
mm 940.7×686
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال              کد نقشه: CL-19

اسپیت فایر اروباتیک

نوع هواپیما:کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 1400
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ تا ۴۰ ابعاد: mm 1056.8×721.9
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-20

اسموتی

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۹ تا ۳۱ ابعاد: mm 812.8×529
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-21

رایان پی.تی-۲۰

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله اسپرت طول بال: mm 1370
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: فاکس ۳۵ ابعاد: mm 1250×900
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-22

پی-۴۰ وارهاوک

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر جزئیات
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 1652.4×762
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-23

اسپیت فایر ام.ک.۱

نوع هواپیما: کنترل‌لاین یک باله جنگنده طول بال: mm 1100
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۹ تا ۳۶ ابعاد: mm 806.5×599
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-24

میچل بی-۲۵

نوع هواپیما: بمب‌افکن دو موتوره جنگ دوم ۶ تا ۸ کانال طول بال: mm 1775
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۱۵ ابعاد:
mm 920.3×649.7
mm 920.3×649.7
قیمت: ۵۸۰۰۰۰ ریال                کد نقشه: CL-25

آرکتوروس

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1600
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد: mm 1322.5×904.2
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-26

استینگ ری

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1375
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۵ ابعاد:
mm 1409.5×568.6
mm 1485.7×589.4
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال                کد نقشه: CL-27

مایداس

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ ابعاد: mm 1125.2×845.2
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-28

هوکر تمپست

نوع هواپیما: کنترل‌لاین جنگنده جنگ دوم جهانی طول بال: mm 1000
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ ابعاد: mm 1104.5×685.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-29

سوپر مستر

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1400
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶سی‌سی تا ۵ ابعاد: mm 1218×864
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-30

مارس

نوع هواپیما: کنترل‌لاین اسپرت طول بال: mm 1225
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 876.3×569
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-31

تاکر اسپشیال

نوع هواپیما: کنترل‌لاین اسپرت طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 1041.4×736.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-32

ماستنگ.پی. ۵۱ .دی

نوع هواپیما:کنترل‌لاین جنگنده جنگ دوم طول بال: mm 800
سه نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۲۵ تا ۲۰ ابعاد:
mm 885.7×417.7
mm 808×430
mm 457.7×216
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال              کد نقشه: CL-33

کاواساکی هاین

نوع هواپیما: کنترل‌لاین جنگنده جنگ دوم طول بال: mm 1375
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد:
mm 1244.6×575.4
mm 1244.6×575.4
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال                کد نقشه: CL-34

بلک تایگر

نوع هواپیما: کنترل‌لاین جنگنده جنگ دوم طول بال: mm 1150
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ تا ۲۹ ابعاد: mm 1042.9×721.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-35

آویا.بی ۱۳۵

نوع هواپیما: کنترل‌لاین جنگنده جنگ دوم طول بال: mm ۹۷۵
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲.۵ سی‌سی ابعاد: mm 873.1×623.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-36

آرس

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 1084×745.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-37
جدید

دترویت

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1400
یک نقشه کامل شامل جزئیات تمام فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۹-۳۵ ابعاد: mm 1065.7×754.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-38

تندر برد ۱

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1400
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲۹-۳۵ ابعاد:
mm 1500×583
mm 1133.3×640.8
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال                کد نقشه: CL-39
جدید

اسکای لارک

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1375
یک نقشه شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 1112.5×827
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-40
جدید

سراشمیت ام.ئی.۱۰۹

نوع هواپیما: جنگنده شکاری کنترل‌لاین پیشرفته طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 799×786
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-41

پی.تی.۱۷

نوع هواپیما: دوباله کنترل‌لاین پیشرفته طول بالها:
بال رویی: mm 1025
بال زیرین: mm 975
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۴ ابعاد:
mm 1650.6×609.2
mm 1041×791.3
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال                کد نقشه: CL-42
جدید

کوی لیدی

نوع هواپیما: کنترل‌لاین آکروباسی طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۵-۴۰ ابعاد: mm 1196.6×728.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-43
جدید

استینسون رلیانت

نوع هواپیما: کنترل‌لاین بال رو طول بال: mm 1050
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۹ ابعاد: mm 1776.2×899
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-44
جدید

اسکیفلر

نوع هواپیما: شکاری کنترل‌لاین پیشرفته طول بال: mm 1175
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۵ ابعاد: mm 1445.6×803
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: CL-45