موتورهای الکتریک:

در دو گروه inrunner و outrunner با توان و اندازه‌های مختلف
موتور براشلس ۳۵۲۶ EMAX


موتور براشلس ۲۸۲۶ EMAXموتور براشلس ۱۸۱۲ EMAXموتور براشلس ۲۲۰۵Emaxموتور براشلس BL1806 -EMAXموتور براشلس Emax BL-2220موتور براشلس Emax BL-2210-25موتور براشلس Emax BL-2215موتور براشلس Emax BL-2810موتور براشلس Emax BL-2815موتور براشلس Emax BL-2820موتور براشلس Emax BL-2832موتور براشلس Emax BL-4030موتور براشلس Emax BL-4020موتور براشلس Emax BL-5335موتور براشلس Emax BL-5345موتور براشلس ۲۲۰۵ Emaxموتور براشلس ۲۲۱۰ Emaxموتور براشلس ۲۲۱۵ Emaxموتور براشلس ۲۲۲۰ EmaxEmax BL موتورهای براشلس
Emax CF موتورهای براشلس
Emax B Series 3665


Emax B Series 3650Emax B Series 3640Emax B Series 2856Emax B Series 2846Emax B Series 2836Emax B Series 2445Emax B Series 2435Emax B Series 2040Emax B Series 2030موتور داکت فن سایز ۶۴ براشلس و دارای ۵ بلیدEmax Inrunner موتورهای براشلس
Emax 4030 موتوربراشلس


Emax 4020 موتوربراشلس


Emax 3526 موتوربراشلس


Emax 3520 موتوربراشلس


Emax 2812 موتوربراشلس


Emax 2820 موتوربراشلس


Emax 2826 موتوربراشلس


Emax 2815 موتوربراشلس


Emax 2218 موتوربراشلس


Emax 2215 موتوربراشلس


Emax 2210 موتوربراشلس


Emax 2205 موتوربراشلس


Emax 2203 موتوربراشلسEmax GT موتورهای براشلس