گلایدرهای موتوردار

این نوع گلایدرها پرواز را به‌راحتی برای مدل‌سازها امکان‌پذیر می‌سازند و نیازی به محیط‌های خاص، مانند تپه ندارند. بنابراین هر مدلر با استفاده از موتور گلایدر خود، آن‌را تا ارتفاع معینی بالا می‌برد و با خاموش کردن موتور یا کاستن از نیروی آن، گلایدر را در فضای بی‌کران شناور می‌سازد. اگرچه در اکثر این گلایدرها از موتور سوختی استفاده شده، به جای آن می‌توان از موتورهای الکتریکی مناسب استفاده کرد.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


الکتراگلاید۶۲

نوع هواپیما: گلایدر موتوری و سه‌کانال طول بال: mm 1550
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: الکتریکی آسترو ۰۵ ابعاد: mm 972.2×683
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-1

سیرن‌سی-۳۰ ادلوایس

نوع هواپیما: گلایدر موتوری بلندپرواز و سه‌کانال طول بال: mm 2500
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: الکتریکی در دماغه یا پیستونی در ستون روی بدنه ابعاد:
mm 1384.2×975.1
mm 1291×486.3
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال                کد نقشه: GM-2

امپریال ۱۰۰

نوع هواپیما: گلایدر موتوری بلندپرواز و یک تا چهار کانال طول بال: mm 2500
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۹ تا ۱۵ ابعاد: mm 1614×998.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-3

بریگند

نوع هواپیما: گلایدر موتوری سبک و پرواز آزاد طول بال: mm 1000
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: کوکس۰۱۰ یا جتکس۱۵۰ ابعاد: mm 750×567.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-4

ویندسانگ

نوع هواپیما: گلایدر موتوری بلندپرواز و دوکانال طول بال: mm 1850
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: کوکس ۰۴۹ ابعاد: mm 1164×862.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-5

کاوکوکزماکو.تی-۱۶

نوع هواپیما: گلایدر آب نشین و دوکانال طول بال: mm 2700
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: 10 ابعاد:
mm 1777.9×846.7
mm 1028.3×767.5
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GM-6

سی‌گال‌سورر

نوع هواپیما: گلایدر موتوری پرواز آزاد طول بال: mm 2525
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۵ تا ۰۹ ابعاد: mm 2111×760.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-7

اوگار

نوع هواپیما: گلایدر موتوری بلندپرواز و دوکانال طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: کوکس بیبی بی ۰۴۹ ابعاد: mm 1066.8×762
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-8

سایرس سورر

نوع هواپیما: گلایدر موتوری بلندپرواز و دوکانال طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۹ تا ۰۴۹ ابعاد: mm 1295.4×812.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-9

گراس وینگ

نوع هواپیما: گلایدر موتوردار و سه‌کانال طول بال: mm 2375
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۴۰ ابعاد: mm 541×232
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-10

سیکونیا

نوع هواپیما: گلایدر موتوردار و دوکانال طول بال: mm 1525
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: الکتریک مناسب ابعاد: mm 795.8×599.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-11
جدید

گالیور

نوع هواپیما: گلایدر سبک موتوردار طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزا
نوع موتور: ۰۴۹ ابعاد: mm 775.2×555.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-12
جدید

پرنتیس

نوع هواپیما: گلایدر سبک موتوردار یک یا دو کانال طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزا
نوع موتور: ۰۴۹ ابعاد: mm 800×600.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: GM-13