هواپیماهای دو یا چند موتوره

ساخت این هواپیماها بسیار چالش برانگیز است، زیرا دو یا چند موتور در آن‌ها استفاده می‌شود. بنابراین، معمولاً دو یا چند نفر در ساخت آن‌ها مشارکت می‌کنند. پروازدادن این مدل‌ها نیز مهارت‌های خاصی را می‌طلبد. با وجود این، طرح‌هایی از شرکت‌های معروف در اینجا ارائه شده‌اند که به طور نسبتاً ساده‌تری ساخته می‌شوند و در نهایت، هواپیمای بسیار زیبایی به‌دست می‌آید. اکثر این طرح‌ها بمب‌افکن‌های جنگ دوم هستند، امّا هواپیماهای ترابری و کابین‌دار نیز ارائه شده‌اند. در آینده طرح‌های دیگری به این بخش افزوده خواهند شد.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


لایتنینگ پی - ۳۸

نوع هواپیما: جنگنده دوموتوره جنگ دوم و ۶ تا ۸ کانال طول بال: mm 2350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: دو موتور ۶۱ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1225×882
mm 1225×882
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: MUL-1

داگلاس ب - ۲۶ "اینویدر"

نوع هواپیما: بمب‌افکن دوموتوره جنگ دوم و ۶ تا ۸ کانال طول بال: mm 2200
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور فاکس ۳۵ ابعاد:
mm 1141×898
mm 1219.2×914.4
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال               کد نقشه: MUL-2

فلایینگ فورترس بی - ۱۷ اف

نوع هواپیما: بمب‌افکن چهارموتوره جنگ دوم و ۴ تا ۶ کانال طول بال: mm 1950
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: چهار موتور ۲۵ تا ۱۵ ابعاد:
mm 1479×950
mm 1463.5×951.8
قیمت: ۵۹۰۰۰۰ ریال               کد نقشه: MUL-3

بوئینگ بی - ۱۷ جی

نوع هواپیما: بمب‌افکن چهار موتوره جنگ دوم و ۶ تا ۱۰ کانال طول بال: mm 1950
چهار نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: چهار موتور ۲۰ ابعاد:
mm 1536.3×775.8
mm 1529×562
mm 1369.5×914
mm 1534×818.8
قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰ ریال               کد نقشه: MUL-4

میچل بی - ۲۵

نوع هواپیما: بمب‌افکن دوموتوره جنگ دوم و ۶ تا ۸ کانال طول بال: mm 1775
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: دو موتور ۶۰ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1455.3×942.2
mm 1273.7×933.4
قیمت: ۵۹۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: MUL-5

"داگلاس سی - ۴۷ دی "اسکایترین

نوع هواپیما: ترابری - مسافری دو موتوره و ۶ تا ۸ کانال طول بال: mm 2100
چهار نقشه شامل جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: دو موتور ۴۰ ابعاد:
mm 1447.8×603.4
mm 1440×585
mm 1457.3×609.6
mm 1457.3×558.8
قیمت: ۱۴۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: MUL-6

ساوویا مارکتی اس.ام.۸۱

نوع هواپیما: ترابری - نفربر سه موتوره و ۴ تا ۶ کانال طول بال: mm 1225
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: سه موتور ۵ تا ۱۰ سی‌سی                     ابعاد: mm 1397×762
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال                                             کد نقشه: MUL-7

سسنا یو.سی-۷۸

نوع هواپیما: نفربر دو موتوره و ۴ تا ۶ کانال طول بال: mm 1650
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات، و نیز دو راهنمای تنظیم سکان‌های پرواز و نمای داخلی هواپیما
نوع موتور: دو موتور ۳۵ ابعاد:
mm 1396×898.8
mm 1377.7×895.3
mm 185.1×269.7
mm 255×198
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال
کد نقشه: MUL-8

سسنا اسکای مستر

نوع هواپیما: کابین‌دار دو موتوره و ۶ کانال طول بال: mm 1925
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: دو موتور ۶۱ تا ۳۶ ابعاد:
mm 1500×1000
mm 1481.3×968.2
قیمت: ۶۸۰۰۰۰ ریال             کد نقشه: MUL-9

پاپیر سنکا ۲

نوع هواپیما: کابین‌دار دو موتوره و ۴ تا ۶ کانال طول بال: mm 2125
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۴۵ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1677.3×787.8
mm 1677.3×787.8
mm 1677.3×787.8
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-10

توئین آس

نوع هواپیما: اسپرت دو موتوره و ۳ تا ۴ کانال طول بال: mm 1550
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: دو موتور ۲۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1202×986.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-11

دولفین

نوع هواپیما: آب‌نشین دوموتوره و ۴ کانال طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: دو موتور ۳۵ تا ۲۵ ابعاد:
mm 1551×1041.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-12

اینویدر.ای - ۲۶

نوع هواپیما: بمب‌افکن جنگ دوم و ۳ تا ۵ کانال طول بال: mm 2400
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: دو موتور ۶۰ تا ۴۰ دوزمانه ابعاد:
mm 1981.2×914.4
mm 2590.8×914.4
mm 1473.2×914.4
قیمت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-13

فوک ولف.تی ای ۱۵۴ - ۱ اِی

نوع هواپیما: بمب‌افکن دوموتوره جنگ دوم و ۵ کانال طول بال: mm 1750
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: دو موتور ۶.۵cc تا۶ یا ۳۵ ابعاد:
mm 1218.9×830.6
mm 1229.4×848.6
mm 1218.6×913.9
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-14

داگلاس.دی‌سی-۳ داکوتا

نوع هواپیما: ترابری دوموتوره و ۵ کانال طول بال: mm 1575
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: دو موتور ۱۵ تا ۱۰ ابعاد:
mm 1168.4×863.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-15

لانکاستر

نوع هواپیما: بمب‌افکن چهارموتوره جنگ دوم و ۵ تا ۶ کانال طول بال: mm 1850
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: چهار موتور الکتریک ۵۴۰ یا نمونه مشابه ابعاد:
mm 1924×807.7
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-16

اسکای راکت.ایکس.اف ۵ اف

نوع هواپیما: اسپرت تجربی دوموتوره و ۴کانال طول بال: mm 1700
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: دو موتور ۳۰ تا ۲۵ ابعاد:
mm 1828.4×837.8
mm 1828.4×837.8
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-17
جدید

هنکل ۱۷۷

نوع هواپیما: بمب‌افکن دوموتوره جنگ دوم و ۴یا۵ کانال طول بال: mm 2700
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۶-۵ ابعاد:
mm 1180.8×844.5
mm 1235.3×855.3
mm 1171×806.3
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-18
جدید

اسکای راکت.ایکس.اف ۵ اف

نوع هواپیما: بمب‌افکن چهارموتوره جنگ دوم و ۶تا۸کانال طول بال: mm 1375
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: چهار موتور ۱۰-۲۵ ابعاد:
mm 908.6×579
mm 912.2×578
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-19
جدید

کائوپر.ب-۳۶

نوع هواپیما: بمب‌افکن شش‌موتوره جنگ دوم و ۸تا۱۰ کانال طول بال: mm 2875
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: شش عدد موتور ابعاد:
mm 2152.6×914.4
mm 3116.6×914.4
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-20
جدید

ولینگتون.ام.کی.۲

نوع هواپیما: بمب‌افکن دوموتوره جنگ دوم و ۶تا۸کانال طول بال: mm 2150
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۳۰-۳۵ ابعاد:
mm 1600.2×762.1
mm 1600.2×765
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-21
جدید

ولینگتون.ام.کی.۲

نوع هواپیما: ترابری-نفربر دوموتوره جنگ دوم و ۴تا۶کانال طول بال: mm 2050
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور الکتریک ۵۰-۱۵۰ وات ابعاد:
mm 914×609.2
mm 1523.6×737.8
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-22
جدید

ساندرلند ۲

نوع هواپیما: ترابری آبی-خاکی چهارموتوره و ۶تا۸ کانال طول بال: mm 4500
پنج نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: چهار موتور ۴۵ ابعاد:
mm 868.7×1346.2
mm 2898.5×905.8
mm 1431.8×891.5
mm 1876.5.3×867.7
mm 1436.4×873
قیمت: ۲۲۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-23
جدید

فوک ولف.تی.ای.۱۵۴

نوع هواپیما: شکاری ضربتی دوموتوره جنگ دوم و ۶تا۸ کانال طول بال: mm 1738
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۴۰ ابعاد:
mm 1218.9×830
mm 1210.6×914
mm 1210.6×913.9
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-24
جدید

نوماد.ان-۲۲

نوع هواپیما: مسافربر کوتاه برد دوموتوره و ۴تا۵کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۳۵ ابعاد:
mm 1037.3×790.5
mm 1558.7×1035.8
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-25
جدید

یونکرس.جی.یو.۵۲

نوع هواپیما: نفربر دوموتوره جنگ دوم و ۵تا۶کانال طول بال: mm 2100
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۲۰-۲۵ ابعاد:
mm 1701.8×914.4
mm 1447.8×914.4
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-26
جدید

اینویدر.ای-۲۶

نوع هواپیما: بمب‌افکن سبک دوموتوره جنگ دوم و ۴تا۶ کانال طول بال: mm 2400
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۴۰-۵۰ دوزمانه یا ۴۸-۶۵ چهارزمانه ابعاد:
mm 2590.8×914.4
mm 1981.2×914.4
mm 1473.2×914.4
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-27
جدید

کوگار

نوع هواپیما: شخصی مسافربر دوموتوره و ۵تا۶کانال طول بال: mm 1900
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۲۰-۲۵ ابعاد:
mm 1570.5×904.8
mm 1573×908
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: MUL-28