گلایدرهای بی‌موتور

این‌ها مدل‌های متوسطی هستند که موتوری بر روی آن‌ها نصب نمی‌شود، اما پروازی عالی دارند و نیز به سادگی ساخته می‌شوند. بعضی از این طرح‌ها پرواز آزاد هستند، اما برخی نیز با رادیو کنترل هدایت می‌شوند. ساخت آن‌ها هزینه چندانی در بر ندارد. در این‌جا طرح‌های شرکت‌های معروف ساخت هواپیمای مدل ارائه شده‌اند و در آینده به این طرح‌ها اضافه خواهد شد.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


تری استار

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک رادیویی طول بال: mm 1150
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۵۲۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 883×284.5
mm 883×284.5
کد نقشه: LGL-1

کیو.بی.۱۴۰۰

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک رادیویی طول بال: mm 1400
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۵۳۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 913.9×609.6
mm 939.2×620.8
کد نقشه: LGL-2

ماکسی سیلر

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک رادیویی طول بال: mm 1450
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 915.7×1355.7
کد نقشه: LGL-3

کلایم اوهو

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک پرواز آزاد طول بال: mm 1100
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 860.6×610.4
کد نقشه: LGL-4

دندی

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک پرواز آزاد طول بال: mm 1575
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر جزئیات
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 989.8×685.3
کد نقشه: LGL-5

کیو.بی.اسلوپ-۱۶

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک رادیویی طول بال: mm 1600
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1105.4×824.6
mm 1305.5×900.5
کد نقشه: LGL-6

تندیم تیوتور تی-۳۱

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک رادیویی طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 965.9×723.4
کد نقشه: LGL-7

سندباد جونیور

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک پرواز آزاد طول بال: mm 750
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 750×459
کد نقشه: LGL-8

لوزین زین

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک پرواز آزاد طول بال: mm 800
یک نقشه شامل جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 821.9×283.5
کد نقشه: LGL-9

جیبسی

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک رادیویی طول بال: mm 1600
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 867.1×626.2
کد نقشه: LGL-10

بولوس بیبی آلباتروس

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور سبک پرواز آزاد طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 824.7×521.2
کد نقشه: LGL-11

اسلینگزبای ایگل۳

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 1650
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 787.6×294.8
mm 785×294
کد نقشه: LGL-12

چیف

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور نیمه‌سبک پرواز آزاد طول بال: mm 1600
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۵۶۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1032.9×494.9
mm 846.2×612.1
کد نقشه: LGL-13

آلباتروس۲

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور ‌سبک پرواز آزاد طول بال: mm 1150
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 720.7×509.2
mm 368.6×195.1
کد نقشه: LGL-14

لاموئت

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود.
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 922.5×294.6
کد نقشه: LGL-15

چمپیون شیپ ۱۹۵۳

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1150
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود.
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 770.4×532.2
کد نقشه: LGL-16

اسلوپ مستر

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و دو کانال طول بال: mm 1575
یک نقشه شامل جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها
  این گلایدر را می‌توان از ارتفاع بلند با دست پرتاب کرد یا با اتصال
ریسمان به آن، مانند گلایدرهای معمولی، کشید تا به هوا بلند شود.
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 914.4×697.1
کد نقشه: LGL-17

اسلینگزبای اسکای لین

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 675
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 841×537
کد نقشه: LGL-18

دیانا

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 900
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 840×594
کد نقشه: LGL-19

رن

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 500
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 840×594
کد نقشه: LGL-20

وسپا

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 750
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 840×594
کد نقشه: LGL-21

اسلینگزبای ایگل ۳

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور ‌و ۳ کانال طول بال: mm 1675
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 787.6×294
mm 785×294
کد نقشه: LGL-22

پاندا

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور ‌و ۳ کانال طول بال: mm 1325
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 849.3×595.2
mm 892.5×310
mm 419×297
کد نقشه: LGL-23

فیسور

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور ‌و ۳ کانال طول بال: mm 1425
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1219.2×914.2
کد نقشه: LGL-24

تامی

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور ‌و ۲ کانال طول بال: mm 1525
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 935.7×620.7
mm 923.7×621.2
کد نقشه: LGL-25

جونیور گال

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 991.8×692.9
کد نقشه: LGL-26

سوپر سندباد

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1550
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1189×841
کد نقشه: LGL-27

ایکاروس

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این هواپیمارا می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1161×838.9
کد نقشه: LGL-28

پترل

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 825
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 841×537
کد نقشه: LGL-29

جونیور گلایدر

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 500
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 615.6×369.8
کد نقشه: LGL-30

بیبی گال

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 875
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 812.5×304.8
کد نقشه: LGL-31

بیبی بوتزارد

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 775
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 800×298.4
کد نقشه: LGL-32

ایسو

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 982.2×612
کد نقشه: LGL-33

بریسکولا

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
این گلایدر را می‌توان با دست از ارتفاعات پرتاب کرد یا با ریسمان کشید تا به هوا بلند شود .
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1050×600
کد نقشه: LGL-34
جدید

کادت

نوع هواپیما: گلایدر سبک رادیویی دوکانال طول بال: mm 1550
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1153.6×831.8
کد نقشه: LGL-35
جدید

مونارش

نوع هواپیما: گلایدر سبک رادیویی دوکانال طول بال: mm 3150
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1055.4×768.3
mm 1045×765.7
کد نقشه: LGL-36
جدید

کیتی ویک

نوع هواپیما: گلایدر رادیویی دو یا سه کانال طول بال: mm 2400
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1289.4×890.8
کد نقشه: LGL-37
جدید

بورن فری

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی دو یا سه کانال طول بال: mm 3250
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1687.8×613.7
mm 1696.3×613.7
کد نقشه: LGL-38
جدید

میکروفیش

نوع هواپیما: گلایدر سبک رادیویی یک یا دو کانال... طول بال: mm 1420
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
و سایر اجزاء به اضافه راهنمای کامل ساخت
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 392×266
mm 262×198
کد نقشه: LGL-39