هواپیماهای نقره‌ای

هواپیماهایی را که طول بالشان بین ۱۸۰ سانتیمتر تا ۲متر است، "هواپیماهای نقره‌ای" نامیده‌ایم. این طرح‌ها شامل هواپیماهای یک و دو باله جنگ اول و دوم، و نیز شامل هواپیماهای غیر نظامی است. ساخت این هواپیماها نیز نسبتاً چالش‌برانگیز و زمان‌بر است و پروازدادن آن‌ها به مهارت کافی نیاز دارد. با وجود این، در نهایت هواپیمای اسکیل زیبایی به‌دست می‌آید. کوشیده‌ایم طرح‌‎های شرکت‌های معروف را ارائه کنیم و در آینده به این طرح‌ها خواهیم افزود.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


ساپویت پاپ

نوع هواپیما: جنگنده جنگ اول و ۶ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۰cc ابعاد:
mm 1544×1151
mm 1963.2×1345.3
قیمت: ۶۷۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-1

کِلم ال - ۲۵ دی

نوع هواپیما: آموزشی کلاسیک و ۴ کانال طول بال: mm 1850
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳.۲ cc ابعاد:
mm 1162×744.7
mm 1019×787
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-2

"بوکر بی.او۱۸۰ "استودنت

نوع هواپیما: آموزشی کلاسیک و ۴ کانال طول بال: mm 1875
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۸cc تا ۵ ابعاد:
mm 1198.5×842.1
mm 999.4×673.3
قیمت: ۵۳۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-3

هیت بیبی بولت

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1825
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۲۰ تا ۹۰ ابعاد:
mm 1513.8×914.4
mm 1529.1×914.4
قیمت: ۵۹۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-4

جی بی سینیور اسپرتستر

نوع هواپیما: اسپرت مسابقه‌ای و ۴ کانال طول بال: mm 1800
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1298.4×557.3
mm 1295.9×579.6
mm 1311.4×597.1
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-5

واکو.وای ام اف-۳

نوع هواپیما: اسپرت و ۵ تا ۶ کانال طول بال: mm 1800
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۹۰ تا ۸۵ ابعاد:
mm 1956×664
mm 1963×683
mm 965.4×635.2
قیمت: ۱۴۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-6

هنکل اچ.ئی۱۰۰

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۶ کانال طول بال: mm 1850
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: webra speed120 یا O.S.108FSR ابعاد:
mm 2007.6×752.9
mm 1999×902.2
mm 1923.3×773.2
قیمت: ۱۴۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-7

اسپیت‌فایر ام.کی-آی

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴ تا ۶ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۹۱ تا ۶۰ ابعاد:
mm 1606×859.3
mm 1525.7×883.6
قیمت: ۶۱۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-8

الانیک

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1875
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: S.T.۶۱ ابعاد:
mm 1578×912.4
mm 2059.7×911.7
قیمت: ۶۳۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-9

آسترو هاگ

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1267.5×569.3
mm 1269.7×551.4
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-10

سسنا ۱۷۰

نوع هواپیما: کابین‌دار و ۳ تا ۴ کانال طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل تمام جزئیات ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۳۵ تا ۱۵ ابعاد: mm 1297×977
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: SL-11

سسنا اسکای‌مستر

نوع هواپیما: کابین‌دار دو موتوره و ۴ کانال طول بال: mm 1900
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: دو موتور ۶۱ تا ۳۵ ابعاد:
mm 1500×1000
mm 1481.3×968.2
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: SL-12

سسنا ۱۷۲

نوع هواپیما: آموزشی یک‌باله طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ ابعاد: mm 1433×1039.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: SL-13

سیبر هاوک ۴

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۶ کانال طول بال: mm 1750
یک نقشه شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ ابعاد: mm 1393×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: SL-14

"آرت چستر "جیپ

نوع هواپیما: اسپرت ریسر و ۴ کانال طول بال: mm 1750
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۵۰ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1490×900
mm 905.8×872
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-15       

ارونکا سی - ۳

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار و ۳ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1905×914.4
mm 2006.6×914.4
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-16       

اینترسپتور

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ تا ۷ کانال        طول بال: mm 1700
سه نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۵۶ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1092.5×820.5
mm 1092.5×820.7
mm 814.2×553.8
قیمت: ۸۹۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-17

سوپر اسپرت استر

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۲۰ چهارزمانه ابعاد:
mm 1652.4×901.7
mm 1666.7×750.6
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-18       

مونی اگزکیوتیو

نوع هواپیما: اسپرت کابین‌دار و ۵ تا ۷ کانال طول بال: mm 1875
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: وبرا ۶۴ ابعاد:
mm 1432×658
mm 1373×658
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-19       

مونی اگزکیوتیو

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار و ۵ کانال طول بال: mm 1780
دو نقشه کامل شامل جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۷ سی‌سی تا ۱۵ چهارزمانه ابعاد:
mm 1562.81×1050.57
mm 1159.93×1002.24
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-20       

فئرچایلد پی تی - ۱۹

نوع هواپیما: آموزشی دونفره و ۴ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ تا ۳۰ ابعاد:
mm 1451×891.5
mm 1139.5×892.4
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-21       

اسپیت فایر ام.ک.۱

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۵ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۸۱ تا ۶۰ ابعاد:
mm 1524.88×828.83
mm 1471.71×852.35
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-22       

لیزی آس

نوع هواپیما: دوباله آکروباسی و ۴ تا ۵ کانال        طول بال: mm 1900
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۱ ابعاد:
mm 1542.1×728.8
mm 1050.5×761.9
mm 1012×687
قیمت: ۸۷۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-23

اسکاونجر

نوع هواپیما: آب‌نشین و ۶ کانال طول بال: mm 1925
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۵۶ تا ۳۵ ابعاد:
mm 1021×714
mm 1017×710.8
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-24       
جدید

سسنا بیرد داگ

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار و ۴ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰ دوزمانه یا ۷۰ چهارزمانه ابعاد:
mm 1892.3×914.4
mm 1422.4×914.4
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-25       
جدید

بولتون پل دفیانت

نوع هواپیما: بمب افکن - شکاری جنگ دوم و ۶تا۸ کانال        طول بال: mm 1825
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۶۰ دوزمانه ابعاد:
mm 1483×873
mm 1779×889
mm 958×724
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-26
جدید

آرورا

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴یا۵ کانال طول بال: mm 1700
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 920×514.7
mm 1605.7×801.6
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-27       
جدید

فلای بیبی

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک و ۴ کانال        طول بال: mm 1800
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
و نیز نقشه ساخت شناور به جای استفاده از چرخ جهت فرود در آب
نوع موتور: ۴۰-۶۱ ابعاد:
mm 1321.5×940.3
mm 1321.5×940.3
mm 1321.8×940.5
قیمت: ۹۷۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-28
جدید

الانیک

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک آکروباسی و ۴ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۱ ابعاد:
mm 2059.7×911.7
mm 1578.5×912.4
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-29       
جدید

کلودکروزر

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک بال رو و ۳یا۴ کانال        طول بال: mm 1800
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰-۹۰ ابعاد:
mm 1385.6×993.5
mm 1385.6×889
mm 1385.6×983.3
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-30
جدید

ماستفایر

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و۴ کانال        طول بال: mm 1700
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰-۹۰ ابعاد:
mm 1261.6×832.5
mm 1270×841
mm 999.7×841
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-31
جدید

پیلاتوس پورتر.پی.سی.۶

نوع هواپیما: آموزشی کابین دار بال رو و ۳ کانال طول بال: mm 1700
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۹cc یا معادل الکتریکی آن ابعاد:
mm 875.4×699.9
mm 1104.7×734.4
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-32       
جدید

لنسر

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۳ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۷۵-۸۰ ابعاد:
mm 1137.3×421.7
mm 1137.3×437
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-33       
جدید

میس لس آنجلس

نوع هواپیما: اسپرت بال زیر آکروباسی و ۵ کانال طول بال: mm 1825
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفول ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۲۰ چهارزمانه یا ۲/۷ دوزمانه ابعاد: mm 2663.7×885.6
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: SL-34
جدید

پیتز.اس.۲

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی دوباله و ۴ کانال طول بال: mm 1720
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۰-۳۰ سی سی ابعاد:
mm 1624.5×843.2
mm 2226.3×926.7
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-35       
جدید

هوکرتایفن

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۴ کانال طول بال: mm 1700
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰-۹۰ ابعاد:
mm 1420×585
mm 1308×673.5
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-36       
جدید

سوخو ۲۶

نوع هواپیما: اسپرت تمام آکروباسی و۴ کانال        طول بال: mm 1900
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۲۰ به بالا ابعاد:
mm 1493.3×913.4
mm 1598.4×913.4
mm 1544.2×913.4
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-37
جدید

اولترا اسپرت

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و۴ کانال        طول بال: mm 1850
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۹۰-۱۲۰ ابعاد:
mm 1655×926
mm 2261×917
mm 1618×883
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: SL-38
جدید

پایپرسوپرکاب

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار آبی-خشکی و ۴یا۵کانال طول بال: mm 1750
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۶۰ ابعاد:
mm 2110×924.3
mm 2121×1103.5
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-39       
جدید

یاک ۵۲

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و۴ کانال طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1089.7×817.6
mm 1087.4×802.6
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: SL-40