گلایدرهای طلایی

گلایدرهایی که طول بالشان بیش از 180 سانتیمتر است، در اینجا تحت عنوان"گلایدرهای طلایی" طبقه‌بندی شده‌اند. پرواز این مدل‌ها به کمک رادیوکنترل عالی است و به خوبی ترمال می‌گیرند، گواینکه موتوری ندارند. امّا می‌توانید روی آن‌ها موتور نصب کنید. ساخت این طرح‌ها که اکثراً از شرکت‌های معروف انتخاب شده‌اند، بسیار ساده است و درنهایت مدل بسیار زیبایی به‌دست می‌آید. در آینده به این طرح‌ها اضافه خواهد شد.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


دریفتر ۲

نوع هواپیما: گلایدر رادیویی دوکانال طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1140.4×886.6
کد نقشه: GL-1

آمیگو ۲

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 2000
یک نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1221×856
کد نقشه: GL-2

برگه ۹۰۱

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1700
یک نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 877.8×419.4
کد نقشه: GL-3

وایکینگ

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2950
سه نقشه کامل شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1641.7×686.1
mm 1563.8×493.7
mm 1038.4×745
کد نقشه: GL-4

استراتوس

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2350
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۶۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1369×722.5
mm 1294×714.1
کد نقشه: GL-5

نمسیس

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2325
یک نقشه شامل جزئیات کامل و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1336.3×869.9
کد نقشه: GL-6

لارس

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 1875
یک نقشه شامل جزئیات کامل و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1276.6×881.4
کد نقشه: GL-7

آکیلا

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2475
دو نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۸۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1388.3×635
mm 1397×635
کد نقشه: GL-8

لاست کورد.آ.۲

نوع هواپیما: گلایدر پرواز آزاد طول بال: mm 2000
یک نقشه شامل تمام جزئیات ایرفویل‌ها و غیره
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1201×623
کد نقشه: GL-9

آلباتروس

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2450
دو نقشه کامل شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1272×502.7
mm 1281×905.5
کد نقشه: GL-10

سی.بی.۲۸

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1039.8×730.3
mm 1027.3×719.2
کد نقشه: GL-11

سیروس

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2175
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1050.9×701.6
mm 1051×701.6
کد نقشه: GL-12

اسو

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1875
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 851.8×596.6
mm 846×588.7
کد نقشه: GL-13

شوایتزر

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 1875
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 868.1×622.4
mm 620.2×301.4
کد نقشه: GL-14

ایزخوئان

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2700
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
قیمت: ۵۸۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1207.5×902.2
mm 882.9×561.3
کد نقشه: GL-15

سوپر کندر

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1800
دو نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1085.2×418.2
mm 284.3×215.9
کد نقشه: GL-16

جنتل لیدی ۱

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2000
دو نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۱۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1067×787.6
mm 637.7×461.5
کد نقشه: GL-17

جنتل لیدی ۲

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 1975
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۹۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1160×914
mm 1066.8×762
کد نقشه: GL-18

ساگیتا ۹۰۰

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2475
دو نقشه شامل جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1352.3×752.9
mm 1366.1×769.7
کد نقشه: GL-19

وویجر۲

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2125
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1146×842
کد نقشه: GL-20

ویندفری

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2475
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1397.3×896.4
کد نقشه: GL-21

ترمیک ۷۲

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1243.5×935.9
کد نقشه: GL-22

اسکوئیرسور ۷۲

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1099.6×913.4
کد نقشه: GL-23

کوکی

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2000
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1371.2×670.6
کد نقشه: GL-24

کیو.بی.۲۵۰۰

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2450
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1064.6×759.7
mm 1265×700.5
کد نقشه: GL-25

لجند

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 2750
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 2002.7×916
کد نقشه: GL-26

ترمیک ۱۰۰

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور رادیویی طول بال: mm 3400
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۸۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1117×863
mm 1117×863
کد نقشه: GL-27

ویند فریک

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و دو کانال طول بال: mm 2500
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1340.2×914.4
کد نقشه: GL-28

ترمال ۷۲

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1243.5×935.9
کد نقشه: GL-29

شوهای.زی-۱۲۵

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و چهارکانال طول بال: mm 3250
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1589.3×590.9
mm 1609.8×580.8
کد نقشه: GL-30

وندرر

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و دوکانال طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 909.3×1160.4
کد نقشه: GL-31

دیامانت گلایدر

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1850
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1783.4×600.8
کد نقشه: GL-32

کسترل

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و یک‌کانال طول بال: mm 1825
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1119.8×822.8
کد نقشه: GL-33

کراکو.ام.کی۲

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 1800
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1016.3×660.6
کد نقشه: GL-34

جنتل لیدی

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و دوکانال    طول بال: mm 1975
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1160×914
کد نقشه: GL-35

پایونیر.ال.اف ۱۰۹

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و سه‌کانال    طول بال: mm 2245
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1930.4×1397
کد نقشه: GL-36

اکلیپس

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و دوکانال طول بال: mm 4500
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1564.2×923.2
mm 796.9×536.2
کد نقشه: GL-37

ترمیک 50

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور پرواز آزاد طول بال: mm 2000
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 829.4×625.5
کد نقشه: GL-38

کیتی‌ویک

نوع هواپیما: گلایدر بی‌موتور و دوکانال طول بال: mm 2400
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1289.5×890.9
کد نقشه: GL-39
جدید

دورکس ۵

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی سه‌کانال طول بال: mm 3375
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1270.3×940
mm 1524.4×940
کد نقشه: GL-40
جدید

رو ۸

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی دوکانال طول بال: mm 1970
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1201.5×897
کد نقشه: GL-41
جدید

سورسرر

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی دوکانال طول بال: mm 2312.5
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1549.8×940
کد نقشه: GL-42
جدید

سرندی پیتی

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی دوکانال طول بال: mm 2462.5
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1397.4×940
کد نقشه: GL-43
جدید

پاراگون

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی دوکانال طول بال: mm 2950
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1340.6×887.3
mm 1349.5×716.6
کد نقشه: GL-44
جدید

مونارش

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی یک یادو کانال طول بال: mm 3150
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1055.4×768.3
mm 1045×765.7
کد نقشه: GL-45
جدید

هرت مینی مو آ

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیوییدو یا سه کانال طول بال: mm 2625
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال ابعاد:
mm 1372×940
mm 1295.7×940
کد نقشه: GL-46
جدید

گرانو

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی سه‌کانال طول بال: mm 2200
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm 1645.9×560.3
کد نقشه: GL-47
جدید

پنگوئن

نوع هواپیما: گلایدر بلندپرواز رادیویی دو‌کانال طول بال: mm 2000
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال ابعاد: mm ؟×؟
کد نقشه: GL-48