موتورهای سوختی

موتورهای الکلی دو زمانه به اندازه‌های
۰۹ - ۱۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۸ - ۳۰ - ۳۲ - ۳۶ - ۴۰ - ۴۶ - ۵۲ - ۵۵ - ۶۱ - ۷۰ - ۷۵ - ۸۰ - ۹۱ - ۱۲۰
موتورهای الکلی چهار زمانه به اندازه‌های
۰۹ - ۱۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۸ - ۳۰ - ۳۲ - ۳۶ - ۴۰ - ۴۶ - ۵۲ - ۵۵ - ۶۱ - ۷۰ - ۷۵ - ۸۰ - ۹۱ - ۱۲۰
موتورهای بنزینی به اندازه‌های
۱۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۶ - ۳۰ - ۳۲ - ۳۵ - ۴۰ - ۵۰ - ۵۵ - ۶۰ - ۷۵ - ۸۵ - ۱۰۰ - ۱۱۱ - ۱۲۰ - ۱۷۰ - ۱۸۰ - ۲۱۰ cc