هواپیماهای اسپرت و آکروباسی

هواپیماهای اسپرت و آکروباسی، مدل‌های چابک و مانورپذیری هستند که پروازدادن آن‌ها نیازمند مهارت و ورزیدگی است. در اینجا سعی شده طرح‌هایی ارائه شوند که پرواز و مانورپذیری خوب و مناسبی داشته‌باشند، بنابراین طرح‌های برخی شرکت‌های معروف و صاحب‌نام را فراهم کرده‌ایم. این طرح‌ها در ابعاد و اندازه‌های متوسطی هستند و ساخت آن‌ها هزینه زیادی نخواهد داشت. برخی از این طرح‌ها می‌توانند جهت آموزش مانورها استفاده شوند. در آینده نیز طرح‌های دیگری به این مجموعه خواهیم افزود.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


ریم فایر

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1400
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۵۱ تا ۲۹ ابعاد:
mm 1149×586.2
mm 1144×578
mm 914×1219.2
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: ST-1

نیو ایرا ۲

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1125
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۹ ابعاد: mm 1216×863.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-2

هیوز اچ-۱

نوع هواپیما: مسابقه‌ای و ۵ کانال طول بال: mm 1525
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۱ تا ۴۰ ابعاد:
mm 2216×895.3
mm 1473.2×508
قیمت: ۶۸۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: ST-3

فلای بوی

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1475
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ تا ۳۶ ابعاد:
mm 1220×789.3
mm 1150×794
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-4

پوما ۳

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1375
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۵۴ تا ۵۰ ابعاد:
mm 1216×830
mm 986.4×686
mm 271.5×475
قیمت: ۶۲۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-5

اسپرت مستر

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1600
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ تا ۵۶ ابعاد:
mm 1320.3×914.1
mm 1320.3×914.1
قیمت: ۵۹۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: ST-6

سوپرا فلای ۲۵

نوع هواپیما: آکروباسی و ۴ کانال طول بال: mm 1200
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵ تا ۴۰ ۴c یا ۳۵ تا ۲۰ ۲c ابعاد:
mm 1099.4×771.5
mm 1112×580
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: ST-7

ترین مستر

نوع هواپیما: اسپرت آموزشی و ۴ کانال طول بال: mm 1300
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1192×889
mm 1211.4×902.3
قیمت: ۶۱۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: ST-8

بوئینگ پی-۲۶ آ

نوع هواپیما: آکروباسی و ۴ کانال طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۰ تا ۴۰ ابعاد: mm 1117.5×535.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-9

فئرچایلد پی.تی ۱۹

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1100
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۵ ابعاد: mm 1118×827
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-10

فلی فلای

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ کانال طول بال: mm 975
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۹ ابعاد:
mm 902.8×297.9
mm 902.8×297.9
قیمت: ۵۱۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: ST-11

دارت کیتن ۲

نوع هواپیما: اسپرت و ۳ تا ۴ کانال طول بال: mm 1300
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۴۹ ابعاد:
mm 818.6×578
mm 818.4×576.1
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-12

توری

نوع هواپیما: اسپرت و ۳ کانال طول بال: mm 1425
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۵ ابعاد: mm 1228.3×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-13

لیتل تونی

نوع هواپیما: آکروباسی و ۲ تا ۳ کانال طول بال: mm 870
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۶ تا ۰۴۹ ابعاد:
mm 944.7×637.3
mm 625.2×461.6
قیمت: ۵۲۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-14

کیو بی . ۱۰ ال

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۳ کانال طول بال: mm 990
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۱۰ تا ۰۹ ابعاد:
mm 875.5×610.7
mm 875.5×610.7
قیمت: ۵۳۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: ST-15

سوخو اس.یو-۲۶ ام ایکس

نوع هواپیما: آکروباسی تری دی و ۴ کانال طول بال: mm 1489
چهار نقشه شامل جزئیات مفصل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ تا ۸۰ ابعاد:
mm 1189×841
mm 1189×841
mm 1189×841
mm 1189×841
قیمت: ۱۰۸۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: ST-16

آکرومستر - ۲۰

نوع هواپیما: آکروباسی و ۴ کانال طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1068.4×764.7
mm 1067.2×761
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: ST-17

مایلز هاوک اسپید ۶

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳.۵cc تا ۲ ابعاد: mm 1069×764.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-18

پیتز اس-۲

نوع هواپیما: آکروباسی دو باله و ۳ یا ۴ کانال طول بال: mm 825
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۱۵ تا ۱۰ ابعاد:
mm 1044.4×762
mm 911.6×617.3
قیمت: ۵۹۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: ST-19

توکیو - اکو

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۰ تا ۴۰ ابعاد: mm 1193.8×812.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-20

فلیت وینگ

نوع هواپیما: اسپرت آموزشی و ۴ کانال طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۱۹ یا ۲.۵-cc۶ ابعاد:
mm 1143×457.2
mm 1117.6×762
قیمت: ۶۳۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: ST-21

جوکر ۲۵

نوع هواپیما: اسپرت آکروباتی و ۴ کانال طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۰ تا ۲۵ یا ۵cc تا ۴ ابعاد: mm 1188×796
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-22

ترند ۳۵

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ تا ۵ کانال         طول بال: mm 1475
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۵۰ تا ۳۰ ابعاد:
mm 1222.9×841.2
mm 1227.3×841.2
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: ST-23

یونگ میستر-۲۰

نوع هواپیما: دوباله اسپرت آکروباسی و ۳ تا ۴ کانال طول بال: mm 1070
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1102.7×784.3
mm 1102.2×797.2
mm 951.5×633.2
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-24

شوسترینگ

نوع هواپیما: اسپرت رسینگ و ۴ کانال         طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۴۰ تا ۲۰ ابعاد:
mm 1800×914
mm 1550×914
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال              کد نقشه: ST-25

نابلر رادیویی

نوع هواپیما: آکروباسی ریسر و ۵ تا ۶ کانال طول بال: mm 1275
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد: mm 1316.2×914.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-26

لیدی فینگر

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۳ کانال طول بال: mm 1275
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۵ ابعاد: mm 1040.5×731.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-27

آکرو اسپرت استر

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ کانال طول بال: mm 1375
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۵۰ تا ۳۵ ابعاد: mm 1435×893
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-28

وسپا

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ کانال         طول بال: mm 1600
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۱ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1606.4×798.7
mm 1531×763.5
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-29

شوتینگ استار

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1475
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۴۵ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1284.3×787.3
mm 1000×800
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال              کد نقشه: ST-30

دراین توربولنت

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ کانال طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ تا ۴۰ ابعاد: mm 1513.6×908.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-31

فئرچایلد پی تی - ۱۹

نوع هواپیما: اسپرت و ۲ کانال طول بال: mm 1330
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1092.4×786.3
mm 1092.2×800.4
mm 913×615.6
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال              کد نقشه: ST-32

پایپر توماهاوک

نوع هواپیما: اسپرت کابین‌دار و ۲ تا ۳ کانال         طول بال: mm 1063
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۰۵۱ تا ۰۴۹ ابعاد:
mm 975×642
mm 960×619.5
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-33

مینی مستر

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی و ۴ کانال         طول بال: mm 1200
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور
نوع موتور: ۲۵ ابعاد:
mm 1148×913.7
mm 1120×900
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-34
جدید

باکریونگمیستر

نوع هواپیما: دوباله اسپرت و ۴ کانال         طول بال: mm 1620
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰-۹۱ ابعاد:
mm 1724.4×922.8
mm 1705.7×911.5
قیمت: ۶۷۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-35
جدید

کرتیس هاوک

نوع هواپیما: دوباله اسپرت و ۴ کانال         طول بال:
بال رویی: mm 1262.5
بال زیرین: mm 1043
سه نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۴۵ ابعاد:
mm 1347×940.3
mm 1194.4×940.3
mm 927.6×622.6
قیمت: ۸۷۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-36
جدید

بلو انجل

نوع هواپیما: اسپرت یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1475
سه نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۴۵ ابعاد:
mm 1013×830.6
mm 2054×833
mm 769.5×478.4
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-37
جدید

بیتان

نوع هواپیما: اسپرت یک‌باله و ۴ یا ۵ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲۰-۳۵ ابعاد: mm 2107×786
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-38
جدید

پلیمیت

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک یک‌باله و سه‌کانال طول بال: mm 1250
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵-۲۵ دو زمانه .و.۲۰-۲۵چهارزمانه ابعاد: mm 1316.5×879.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-39
جدید

تاروس

نوع هواپیما: اسپرت یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1770
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۶۰ ابعاد:
mm 897.5×608.2
mm 1182×911.6
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-40
جدید

مادهاپر

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک یک‌باله و ۲ یا ۳ کانال طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۰-۱۵ ابعاد: mm 974×710
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-41
جدید

اسپورت استر

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک و ۴ کانال         طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۰-۴۵ ابعاد:
mm 833.3×594.3
mm 831×594.5
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-42
جدید

مینی سوخو

نوع هواپیما: اسپرت کاملا آکروباسی و ۴ کانال         طول بال: mm 850
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۴۹-۰۹۹ ابعاد:
mm 787×529.3
mm 786.2×524.8
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-43
جدید

سانری

نوع هواپیما: اسپرت ویژه و ۳ یا ۴ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۵-۶۱ ابعاد: mm 1550×1061.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-44
جدید

اینترسپتور

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1150
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵-۲۰ ابعاد: mm 1409.3×809.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-45
جدید

پیتز اسپشال

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی دوباله و ۴ کانال         طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰-۶۵ ابعاد:
mm 946.3×762
mm 1202.3×863.6
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-46
جدید

ویفیرر

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی دو‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۶۰ ابعاد: mm 1398.5×925.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-47
جدید

کپ ۲۱

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۴۵ ابعاد: mm 1429×843.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-48
جدید

لیتل جم

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1575
سه نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲۵-۳۵ سی‌سی ابعاد:
mm 1811×841
mm 1803.8×766
mm 1709×771
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-49
جدید

داکرو

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1290
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰-۶۰ ابعاد:
mm 1303×655.6
mm 1303×667.8
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-50
جدید

استارلت

نوع هواپیما: اسپرت یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1525
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ST-51 ابعاد:
mm 1221×842.3
mm 1223.7×843.8
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-51
جدید

کوئیک فلای

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1500
سه نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۰-۶۰ ابعاد:
mm 1003×699.3
mm 1225×861.2
mm 1003×670
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-52
جدید

فلای بیبی

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1400
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵-۵۵ ابعاد:
mm 601.8×851.4
mm 601.8×851.2
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-53
جدید

اولتیمیت

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی دو‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰-۹۰ ابعاد:
mm 1668.5×809
mm 1487.4×869.7
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-54
جدید

زلین آکروبات

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1450
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۹-۲۵ ابعاد:
mm 1085×782.7
mm 1088.8×797
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-55
جدید

الگرینگیتو

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1325
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۴۵ ابعاد:
mm 1388×916.4
mm 1182.4×887.8
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-56
جدید

هومر

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1250
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵-۲۰ ابعاد: mm 1067.3×864
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-57
جدید

مارونی

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1000
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۴۹-۱۰ ابعاد: mm 889.5×635.2
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-58
جدید

ناویون

نوع هواپیما: اسپرت یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1675
سه نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۶۰ ابعاد:
mm 1455.7×450
mm 1455.7×663.8
mm 1456×700
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-59
جدید

فینیکس

نوع هواپیما: اسپرت یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1700
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۵-۶۰ ابعاد:
mm 1872.7×609.6
mm 1606.5×609.8
قیمت: ۶۷۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-60
جدید

؟؟؟؟

نوع هواپیما: اسپرت یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1750
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۵-۶۵ ابعاد: mm 1393×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-61
جدید

ونز آر.وی۳

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1010
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵-۳۰ ابعاد: mm 1067.3×787.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-62
جدید

آونتی

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال         طول بال: mm 1530
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1400×899
mm 1358.3×899
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-63
جدید

کندی

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1770
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵-۵۰ ابعاد: mm 1321×940
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-64
جدید

لیتل آرسی

نوع هواپیما: اسپرت آموزشی یک‌باله و ۱ یا ۲ کانال         طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲۵-۳۵ ابعاد:
mm 1103.4×641
mm 1097.5×788
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: ST-65
جدید

تیپسی نیپر

نوع هواپیما: اسپرت کلاسیک یک‌باله و ۳ کانال طول بال: mm 1000
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵-۳۰ ابعاد: mm 1127.7×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-66
جدید

نورسمن ۳

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1600
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵-۶۰ ابعاد: mm 1452.7×960
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-67
جدید

اشتوذاخر

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1325
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۴۵ ابعاد: mm 1386.7×912
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: ST-68