کیت‌های کشی و موتوردار

از آنجا که هدف ما ساخت هواپیمای مدل به دست خود مدلرهاست، تصمیم گرفتیم کیت‌های هواپیماهای مدل را در دو گروه کشی و موتوردار عرضه کنیم. همان‌طور که در بخش "اهداف ما" اشاره کردیم، مدلر واقعی کسی است که هواپیمایش را خودش می‌سازد، روکش می‌کند و پرواز می‌دهد. این مسئله هم شامل هواپیماهای کشی(یا اصطلاحاً موتورکشی) و هم شامل هواپیماهای موتوردار و گلایدرها نیز می‌گردد. ساخت هواپیماهای کشی پایه و شالوده‌ی یادگیری این صنعت است و برای ورود به آن، باید مرحله‌ی هواپیماهای کشی را گذراند که خود آن شامل سه بخش می‌گردد. به هرحال ساختن و پروازدادن هواپیماهای کشی بسیار لذت‌بخش است که می‌تواند تجارت خوبی دربرداشته‌باشد. در اینجا مدل‌های متنوعی را عرضه کرده‌ایم و در آینده‌ی نزدیک، مدل‌های کشی بیشتر و نیز مدل‌های موتوردار را عرضه خواهیم نمود. به منظور سفارش و خرید مدل‌ها و لوازم آن‌ها خواهشمندیم به بخش "راهنمای خرید" مراجعه فرمایید. قیمت‌های ما رقابتی است و می‌توانید آنها را با قیمت مدل‌های مشابه در سایر وب‌سایت‌ها مقایسه کنید.
در اینجا نامه‌ی شرکت وینتیج انگلستان ارائه شده که ما را نماینده‌ی رسمی خود معرفی نموده است.


توجه: قیمت‌ها با توجه به نوسان ارز تغییر خواهند کرد.


سسنا ۱۴۰

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، یک ورق علائم، دستورالعمل دقیق، ملخ پلاستیکی و یک چسب PVA
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-1

جودل دی - ۱۸

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، یک ورق علائم، دستورالعمل دقیق، اسپینر و ملخ و کانوپی پلاستیکی
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-2

اسپاروهاوک

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 500
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، دستورالعمل دقیق، اسپینر و ملخ پلاستیکی و یک عدد چسب PVA
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-3

مسراشمیت بی.اف.۱۰۹

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش،یک ورق علائم، دستورالعمل دقیق، اسپینر و ملخ و کانوپی پلاستیکی
و یک عدد چسب PVA
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-4

جنگنده شبانه اسپیت فایر

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، یک ورق علائم، دستورالعمل دقیق، اسپینر، کانوپی، ملخ پلاستیکی و یک عدد چسب PVA
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-5

سوپرمرین اسپیت فایر ام.کی.وی

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، یک ورق علائم، دستورالعمل دقیق، اسپینر، کانوپی، ملخ پلاستیکی و یک عدد چسب PVA
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-6

هاوکر هاریکن

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، یک ورق علائم، دستورالعمل دقیق، اسپینر، کانوپی، ملخ پلاستیکی و یک عدد چسب PVA
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-7

اس.ئی.۵

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 400
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، یک ورق علائم، دستورالعمل دقیق، اسپینر و ملخ پلاستیکی
قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-8

تایگرماوس

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، یک ورق علائم، دستورالعمل دقیق، اسپینر، ملخ پلاستیکی و یک عدد چسب PVA
قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-9

فوکر - دی۸

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 675
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، کش، دستورالعمل کامل، یک ورق علائم و چرخ
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-10

هواپیمای فوکر دی-۸

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، طلق بادگیر جلو، چوبهای بلند، چرخ، سیم پیانو و کاغذ روکش
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-11

پیکسی

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 563
کیت حاوی نقشه دقیق، دستورالعمل کامل،چرخ، ملخ پلاستیکی، کاغذ روکش، کش، طلق شیشه‌ها، سیم پیانو و قطعات لیزکات
قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-12

آوستر

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 550
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، طلق شیشه، چوبهای بلند، چرخ، سیم پیانو، کاغذ روکش، کش و یک ورق علائم
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-13

کامپرسوئیفت

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، چوبهای بلند، چرخ، سیم پیانو، کاغذ روکش و کش
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-14

ردوینگ

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، طلق شیشه ها، دستورالعمل کامل، چرخ، کش، کاغذ روکش، ملخ پلاستیکی، سیم پیانو و قطعات لیزرکات
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-15

گلاب سوئیفت

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 500
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، دستورالعمل کامل، چوبهای بلند، کش، چوب داول، سیم پیانو، کاغذ روکش، ملخ پلاستیکی و طلق شیشه‌ها
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-16

آوستر اَرو

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 525
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، دستورالعمل کامل، چوبهای بلند، کش، چوب داول، سیم پیانو، کاغذ روکش، ملخ پلاستیکی و طلق شیشه‌ها
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-17

سسنا بیرد داگ

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، ملخ پلاستیکی، یک ورق علائم، چوبهای بلند، سیم پیانو، کاغذ روکش، کش، چرخ و طلق شیشه‌ها
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-18

وستلند لایسندر

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، ملخ پلاستیکی، چوبهای بلند، سیم پیانو، کاغذ روکش، کش، چرخ و چوب داول
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-19

سسنا ۱۴۰

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 500
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، ملخ پلاستیکی، چوبهای بلند، سیم پیانو، کاغذ روکش، کش، چرخ و چوب داول
قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-20

ارونکا چمپیون

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 450
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، یک ورق علائم، کش، چرخ ، دستورالعمل دقیق و طلق شیشه ها
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-21

ایگلت

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 600
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، ملخ پلاستیکی، سیم پیانو، کاغذ روکش، کش، چرخ و طلق شیشه‌ها
قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-22

کامپیتیتور

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 800
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، ملخ ، سیم پیانو، کاغذ روکش، کش، چرخ و چوبهای بلند
قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-23

آچلیز

محصول شرکت: کیل کرافت انگلستان طول بال : mm 600
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، ملخ پلاستیکی ، سیم پیانو، کاغذ روکش، کش، چرخ ، چوبهای بلند، طلق شیشه‌ها و چوب داول
قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-24

جیپسی

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 1000
کیت حاوی نقشه دقیق،دستور العمل کامل، قطعات لیزرکات، سیم پیانو، کاغذ روکش، کش، چوبهای بلند، طلق شیشه‌ها و ملخ چوبی بالسا به طول ۵۲۵ میلی‌متر
قیمت: ۳۲۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RK-25

گلایدر آسپری

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 500
کیت حاوی نقشه دقیق، قطعات لیزرکات، کاغذ روکش، دستورالعمل کامل، کانوپی پلاستیکی و یک عدد چسب PVA
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: GK-28

گلایدر ورتکس

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 1600
گلایدر پرواز آزاد که می توان آن را به رادیوی یک یا دو کانال و موتور الکتریک مجهز کرد.
کیت حاوی تمام قطعات مورد لزوم
قیمت: ۲۹۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: GK-29

هواپیمای دکون

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 1300
هواپیمای دو یا سه کانال رادیویی. حاوی تمام قطعات مورد لزوم
نوع موتور: ۱ تا ۱.۴۹ سی‌سی
قیمت: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: MK-26

فوکر دی - ۸

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول بال : mm 1150
هواپیمای دو یا سه کانال رادیویی. حاوی تمام قطعات مورد لزوم
نوع موتور: ۲.۵ سی‌سی
قیمت: ۱۶۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: MK-27

ملخ چوبی بالسا

محصول شرکت: وینتیج انگلستان طول : mm 525
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PK-1

ملخ پلاستیکی سرگِرد

محصول شرکت: رپلیکیت دیزاین طول : mm 305
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PK-2

ملخ پلاستیکی سرگِرد

محصول شرکت: رپلیکیت دیزاین طول : mm 150
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PK-3

ملخ پلاستیکی سرگِرد

محصول شرکت: رپلیکیت دیزاین طول : mm 180
قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PK-4

ملخ پلاستیکی سرتخت

محصول شرکت: پی.ام.مدل طول : mm 200
قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PK-5
۱۶۰۰۰۰

ملخ پلاستیکی سرتخت

محصول شرکت: پی.ام.مدل طول : mm 240
قیمت: ۱۷۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PK-6

ملخ پلاستیکی سرتخت

محصول شرکت: پی.ام.مدل طول : mm 150
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PK-7

کِش به پهنای ۳ میلی‌متر

محصول شرکت: FAI آمریکا
قیمت هر متر: ۵۰۰۰۰ ریال شماره محصول: RU-1

کِش به پهنای ۴/۵ میلی‌متر

محصول شرکت: FAI آمریکا
قیمت هر متر: ۵۵۰۰۰ ریال شماره محصول: RU-2

کاغذهای رنگی ژاپنی و استاندارد

محصول شرکت: ازاکی ژاپن
به رنگهای سفید، سیاه، قرمز، سبز، زرد، آبی، قهوا‌ای، آبی کم رنگ
ابعاد: mm 437×584
قیمت هر ورق: ۷۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PA-1

کاغذ آبی رنگ استاندارد

محصول شرکت: آتالار مدل وزن : 19گرم
ابعاد: mm 700×450
قیمت هر ورق: ۷۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PA-2

کاغذ سفید رنگ استاندارد

محصول شرکت: آتالار مدل وزن : 13گرم
ابعاد: mm 1000×700
قیمت هر ورق: ۷۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PA-3

کاغذ زرد رنگ استاندارد

محصول شرکت: آتالار مدل وزن : 18گرم
ابعاد: mm 700×500
قیمت هر ورق: ۷۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PA-4

کاغذ سیاه رنگ استاندارد

محصول شرکت: آتالار مدل وزن : 13گرم
ابعاد: mm 1200×650
قیمت هر ورق: ۷۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PA-5

کاغذ سفید رنگ

محصول شرکت: آتالار مدل وزن : 13گرم
ابعاد: mm 1000×700
قیمت هر ورق: ۷۰۰۰۰ ریال شماره محصول: PA-6