هواپیماهای جنگ اول جهانی

با بروز جنگ اول جهانی، صنعت هواپیمایی نظامی شاهد پیشرفتهایی بود. این پیشرفتها از کاربرد اسلحه و مسلسل در هواپیماهای جنگنده تا اصلاحات آیرودینامیکی و سازه و به ویژه اصلاح ایرفویل‌ها را شامل می‌شد. این مسئله موجب چابک شدن و مانورپذیری جنگنده‌ها گردید. همین خصوصیت‌ها در مدل‌های این بخش وجود دارند، بنابراین ساخت و پروازدادن آن‌ها نسبتاً دشوار است و مهارت لازم را می‌طلبد. در اینجا کوشیده‌ایم طرح‌های مناسبی را از شرکت‌های معروف یا طراحان صاحب نام ارائه کنیم. با ساخت این طرح‌ها، هواپیمای بسیار زیبایی به‌دست می‌آورید. در آینده طرح‌های دیگری به طرح‌های موجود خواهیم افزود.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


موران سولنیه

نوع هواپیما: جنگنده جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1450
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۹ تا ۴۵ ابعاد: mm 1154×902
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-1

فوکر دی - ۸

نوع هواپیما: جنگنده یک‌باله جنگ اول و ۳ کانال طول بال: mm 1425
یک نقشه شامل جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و هفت صفحه الگو به اندازه اصلی
نوع موتور: ۲۵ ابعاد: mm 1295.4×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-2

بریستول بی.۱.ام

نوع هواپیما: جنگنده یک‌باله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵ تا ۴۰ ابعاد: mm 1288.5×879.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-3

اسپاد اسکات

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1315
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1224.2×836.9
mm 1342.6×841.8
mm 727.8×744.8
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W1-4

ساپویت کمل

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1465
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1179.6×847.7
mm 1132.6×847.7
قیمت: ۵۸۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: W1-5

فوکر دی.آر-۱

نوع هواپیما: جنگنده سه‌باله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1200
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۶ ابعاد:
mm 1320.8×939.8
mm 1295.4×635
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: W1-6

اس.ئی-۵

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1315
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۶ ابعاد: mm 1273.9×892.2
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-7

داکس باکس فلای - ۲۰ ال

نوع هواپیما: جنگنده یک‌باله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1300
چهار نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۲۵ تا ۲۰ ابعاد:
mm 612.4×442.5
mm 612.4×442.5
mm 393×292
mm 300×250
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال               کد نقشه: W1-8

یاگر

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1300
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1219.1×893.3
mm 1225×893.8
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال             کد نقشه: W1-9

ویکومه ۱۹۱۵

نوع هواپیما: جنگنده یک‌باله جنگ اول و ۳ کانال طول بال: mm 1575
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶cc تا ۲.۵ ابعاد:
mm 1227.3×853.4
mm 1218.2×855.5
قیمت: ۶۳۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W1-10

یونکرس.جی-۱۰

نوع هواپیما: جنگنده یک‌باله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۵ ابعاد: mm 1295.2×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-11

یونکرس دی-۱

نوع هواپیما: شناسایی جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۰ تا ۳۵ ابعاد: mm 1140.2×835.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-12

اف.ئی.بی

نوع هواپیما: جنگنده جنگ اول و ۳ کانال طول بال: mm 1000
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱cc تا ۵ ابعاد: mm 1219×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-13

فوکر دی-۸

نوع هواپیما: جنگنده جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1150
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵ تا ۳۵ ابعاد:
mm 1016×752
mm 498×321
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: W1-14

آلباتروس.دی.وی

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ اول و ۲ کانال طول بال: mm 1475
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۲cc تا ۱.۵ ابعاد: mm 1314.4×1045
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-15

اس.ئی ۵ اِی

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ اول و ۴ کانال     طول بال: mm 1325
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1160×914
mm 1143.5×913
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W1-16

فالتس.دی۳

نوع هواپیما: جنگنده دوباله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1150
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۰ تا ۱۵ ابعاد: mm 1430.2×1035.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-17

فوکر دی.آر ۱

نوع هواپیما: جنگنده سه‌باله جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 1130
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ تا ۲۵ ابعاد: mm 1652×1227.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-18

آلباتروس.دی۵

نوع هواپیما: جنگنده دو‌باله جنگ اول و ۴ کانال     طول بال: mm 1475
یک نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ تا ۳۵ ابعاد: mm 1160×910
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-19

فوکر.دی۸

نوع هواپیما: جنگنده یک‌باله جنگ اول و ۴ کانال     طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۳ تا ۱۵ ابعاد:
mm 1102×823.6
mm 551×829.4
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W1-20

ساپویت کمل

نوع هواپیما: جنگنده دو‌باله جنگ اول و ۴ کانال     طول بال: mm 1410
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ تا ۵۰ ابعاد:
mm 1223×879
mm 1174.2×878.9
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W1-21

نیوپورت ۲۸

نوع هواپیما: جنگنده دو‌باله جنگ اول و ۴ تا ۵ کانال     طول بال: mm 1275
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۰ ابعاد: mm 1339.4×936.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-22
جدید

موران سولنیه یک‌باله

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ اول و سه کانال     طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: الکتریک ابعاد: mm 1228×893
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-23
جدید

فوکر ئی.۵/دی۸

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ اول و سه کانال     طول بال: mm 1050
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۹-۲۳ ابعاد: mm 1491×572.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-24
جدید

یاگر دی.۹

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ اول و ۴ کانال     طول بال: mm 1500
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ تا ۵۰ ابعاد:
mm 1392.3×922
mm 1392×922
قیمت: ۵۹۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W1-25
جدید

فوکر دی.۸ تیغ پرنده

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ اول و ۳ یا ۴ کانال     طول بال: mm 1400
سه نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۹ ابعاد:
mm 716.8×539.5
mm 722.4×534.7
mm 725.5×548
قیمت: ۷۸۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W1-26
جدید

اس.ئی.۵

نوع هواپیما: جنگنده شکاری دوباله جنگ اول و ۲ یا ۳ کانال     طول بال: mm 1175
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵-۶۰ ابعاد: mm 1094.4×809.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-27
جدید

هنریوت

نوع هواپیما: جنگنده شکاری دوباله جنگ اول و ۳ کانال     طول بال: mm 1450
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵-۶۰ ابعاد: mm 558.8×406.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-28
جدید

فلوگن گوستر

نوع هواپیما: جنگنده شکاری یک‌باله جنگ اول و ۳ کانال     طول بال: mm 1040
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵ ابعاد: mm 979.7×741.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: W1-29
جدید

نیوپورت

نوع هواپیما: جنگنده شکاری دو‌باله جنگ اول و ۳ کانال     طول بال: mm 1400
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۴۰-۶۰ ابعاد:
mm 2071.2×684
mm 1364.7×993
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: W1-30