ارابه فرود ، چرخ ، گیره نگهدارنده چرخ فلزی و متعلقات چرخ دورزن

ارابه فرود (سِت کامل) : ثابت و جمع‌شونده
چرخ : فومی و لاستیکی
به ابعاد ۰/۵ - ۰/۷۵ - ۱/۲۵ - ۱/۵ - ۱/۷۵ - ۲ - ۲/۲۵ - ۲/۵ - ۲/۷۵ - ۳ - ۳/۲۵ - ۳/۵ - ۳/۷۵ - ۴ - ۴/۲۵ - ۴/۵ - ۴/۷۵ - ۵ - ۵/۲۵ - ۵/۵ - ۵/۷۵ - ۶ اینچ
گیره نگهدارنده چرخ فلزی
متعلقات چرخ دورزن